Κοινωνική Νομοθεσία. Προστασία Βοηθών Σχολικών Εφορειών και Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών.