Πρόταση ώστε στα Σχέδια Υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή στην Δημόσια Υπηρεσία να απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό ανώτερο της ξένης.  Μέχρι σήμερα παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας στο ίδιο επίπεδο με την Ελληνική.