Έχουν ετοιμαστεί και κυκλοφορήσει δύο Προτάσεις Νόμου οι οποίες θα κατατεθούν στην Ολομέλεια της 4 ης Φεβρουαρίου μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων Βουλευτών Ηλία Μυριάνθους, Γιώργου Λιλλήκα και Μιχάλη Γιωργάλλα.

Η πρώτη Πρόταση Νόμου αφορά τροπολογίες επί του νομοσχεδίου το οποίο ανέλαβε να παρουσιάσει η κυβέρνηση στα πλαίσια της ανάληψης υποχρέωσης δημιουργίας Τμήματος του Δικαστηρίου το οποίο θα εξετάζει ταχέως χρηματοπιστωτικές διαφορές, ώστε να γίνει κατορθωτή η πρόσβαση επί Δικαστηρίων
και των δανειοληπτών.

Με τις τροπολογίες ουσιαστικά καθίσταται πρακτικώς και νομικώς δυνατή η πρόσβαση στο Δικαστήριο, αφού όπως είναι διατυπωμένο το νομοσχέδιο, δεν
καλύπτει ούτε και επιτρέπει την αμφισβήτηση είτε της οφειλής είτε της υποθήκης ενώπιον του Δικαστηρίου. Με τις τροπολογίες το δικαστήριο θα έχει αρμοδιότητα να ακούσει και να αποφασίσει επί του πραγματικού και αληθούς υπολοίπου της οφειλής και την νομιμότητα της υποθήκης.

Με την καταχώριση της αίτησης στο Δικαστήριο θα αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης ενώ το Δικαστήριο επιπροσθέτως θα δικαιούται να διατάξει, υπό
προϋποθέσεις, περαιτέρω αναστολή της εκποίησης και μετά την επίλυση της οικονομικής διαφοράς, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις της κάθε υπόθεσης το
επιτάσσουν.

Ο λόγος της παρέμβασης είναι ότι εάν αφηνόταν όπως είχε το νομοσχέδιο, υπήρχε κίνδυνος αυτό να εφαρμόζεται και να περιορίζει την πρόσβαση στο Δικαστήριο μόνο στις περιπτώσεις όπου ήδη έχει γίνει η εκποίηση και υπολείπονται διαφορές ως προς τις χρεώσεις πριν την εγγραφή του ενυπόθηκου κτήματος στο νέο αγοραστή.

Η δεύτερη Πρόταση Νόμου αφορά τροποποίηση του Νόμου περί Εκποιήσεων – όπως αυτός είναι γνωστός – με βάση την οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία
εκποιήσεων εξπρές η κατοικία με εκτιμημένη αξία €350.000.-, η επαγγελματική στέγη μέχρι ποσό €150.000.- και ο γεωργικός κλήρος μέχρι €200.000.- Με βάση την τροπολογία οι τράπεζες δεν θα προχωρούν στην εκποίηση των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων με τον ίδιο και πολλές φορές αυθαίρετο τρόπο που τους επιτρέπει η Νομοθεσία να πράττουν σήμερα.

Το Δικαστήριο θα δύναται υπό προϋποθέσεις να διατάξει αναστολή της εκποίησης εν σχέσει προς τα ενυπόθηκα ακίνητα εάν οι περιστάσεις το επιτρέπουν οι οποίες αναφέρονται ρητώς στην τροπολογία, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση της διαδικασίας όπως γίνεται σήμερα.

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !