Στο πλαίσιο των εργασιών του Πρώτου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Συνέλευσης με ευρύτατη πλειοψηφία η τελική έκθεση του μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας και Εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ κ. Κωστή Ευσταθίου, για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η έκθεση του κ. Ευσταθίου, στην οποία περιλαμβάνονται σχετικό Ψήφισμα και Σύσταση, αποτελεί τη 10η Έκθεση για το θέμα της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, στο οποίο η ΚΣΣΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσής του, ο κ. Ευσταθίου, σημειώνοντας ότι αριθμός των ανεκτέλεστων αποφάσεων έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που αντανακλά την ταχύτερη συμμόρφωση των κρατών μελών στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, επισήμανε ότι όσον αφορά πιο περίπλοκες υποθέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν σύνθετα νομικά και πολιτικά στοιχεία, παρατηρείται ανησυχητική στασιμότητα. Μεταξύ των δυσκολότερων δε εξ αυτών, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε υποθέσεις που αφορούν διενέξεις μεταξύ κρατών και τις συνέπειές τους. Στην Έκθεση του κ. Ευσταθίου γίνεται, επίσης, εκτενής αναφορά στη διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας και ειδικότερα στις πτυχές που αφορούν στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, στα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων και στους εγκλωβισμένους. Είναι δε η πρώτη φορά που έκθεση της ΚΣΣΕ για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ καλύπτει ενδελεχώς διακρατικές υποθέσεις και τις πολλαπλές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο κ. Ευσταθίου στηλίτευσε το γεγονός ότι, παρά τη συμβατική υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, νομοθετικές ρυθμίσεις και συνταγματικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο, η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η ανεπάρκεια πόρων, αποτελούν τους κύριους λόγους της μη συμμόρφωσης.

Το υιοθετηθέν Ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη όπως αποφύγουν κάθε ενέργεια, που δύναται να παρεμποδίσει την πλήρη και αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλύτερη συμμόρφωσή τους, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και τη συνδρομή όλων των θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Επιτροπής της Βενετίας. Επίσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την καλύτερη παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δη των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία οφείλουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμες δομές επιτήρησης και παρακολούθησης των διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με τη νομολογία του ΕΔΑΔ.

Η Σύσταση προτρέπει, τέλος, την Επιτροπή Υπουργών να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλείται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης παράλληλης διαδικασίας, στην περίπτωση σθεναρής και επαναλαμβανόμενης αντίστασης.
(Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)

Σχετική δημοσίευση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://pace.coe.int/en/news/8174/increasing-legal-and-political-difficulties-hinder-the-implementation-of-strasbourg-court-judgments

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !